Praca w SC - Praca w korpusie służby cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w korpusie służby cywilnej

Informacje na temat pracy w służbie cywilnej

 

  1. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem ust.2,
2) korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
  1. Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje za zgodą Szefa Służby Cywilnej, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (art. 5 ustawy). Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach szczegółowych.
  1. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 39, ma obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
  1. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres urzędu,
2) określenie stanowiska pracy,
3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce składania dokumentów.
  1. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.
  1. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie po przeprowadzonym naborze upowszechnia informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komendant Powiatowy Policji w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy, informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym poprzez siebie urzędzie poprzez:

- umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Aleksandrowie Kujawskim

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 ( www.dsc.kprm.gov.pl

 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 22.05.2009
Data modyfikacji 02.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Karpińska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Karpińska KPP Referat Ogólny
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Karpińska

Nawigacja

do góry