Przedmiot działalności - Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

      Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą:
    1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
    2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego   transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
    3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
    4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
    5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
    6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
    7) współdziałanie z policjami innych państwa oraz ich organizacjami międzynarodowymi, na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
    8) gromadzenie, przetwarzanie, i przekazywanie informacji kryminalnych,
    9) prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego.

      Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.

      Zakres działania Komendy Wojewódzkiej określają przepisy o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działań komendy, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.
 

Metryczka

Data publikacji 21.05.2009
Data modyfikacji 04.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Karpińska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Karpińska Referat Ogólny KPP
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Karpińska
do góry