Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

       W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

       Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
      Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej – ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art.1 ust.2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z zm.). w drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 

Dla ułatwienia zachęcamy  Państwa do skorzystania

z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej

przygotowanego przez Komendę Powiatową Policji

w Aleksandrowie Kujawskim

                                                              

Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Ul. Wojska Polskiego 15
87-700 Aleksandrów Kujawski

bip-aleksandrow@bg.policja.gov.pl

        Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
       Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
       Zapraszamy do odwiedzenia
 strony BIP KGP gdzie odnaleść można odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące doboru do służby w Policji :

→ najczęściej zadawane pytania dotyczące doboru do służby w Policji…….

 

Metryczka

Data publikacji 20.05.2009
Data modyfikacji 11.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwia Karpińska
Osoba udostępniająca informację:
Sylwia Karpińska Referat Ogólny KPP w Aleksandrowie Kujawskim
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Karpińska
do góry